Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je I Can Academy Slovakia s. r. o., so sídlom Facková 1, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, Slovensko, IČO: 47517506, DIČ: 2023936475, IČ DPH: SK2023936475.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky výukové materiály, ktoré sú súčasťou kurzov, sú informačným produktom. Šírenie alebo poskytovanie tretím osobám akoukoľvek formou bez súhlasu autorov je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho programu alebo kurzu, služby alebo produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autori za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. 

1.2 Všeobecné podmienky

I Can Academy Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

I Can Academy Slovakia s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

  1. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach.

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti I Can Academy Slovakia s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

  1. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovar alebo služby. Predávajúci je platcom DPH.

  1. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.

Aktuálne možnosti platieb sú uverejnené v objednávkovom formulári a dostupné pred odoslaním objednávky.

  1. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na seminári s dopredu určeným termínom začiatku, môžete tak urobiť zaslaním emailu na: info@ican.com.

Ak tak urobíte do 21 dní pred termínom konania seminára, vrátime vám 100% zaplatenej sumy. Neskôr Vám stornujeme 20% sumy, prípadne podľa dohody.

Možnosť odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu máte aj v prípade Kúpnej zmluvy. Zo zákona na to máte 14 dní od prevzatia tovaru.

V prípade vzdelávacích online programov môžete do 30 dní začatia programu odstúpiť a vrátime vám 100% zaplatenej sumy.

  1. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

  1. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6. 3. 2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

  1. Kontakt

I Can Academy Slovakia s.r.o.
Facková 1
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Email: info@ican.sk
Tel: 0918 185 373

IČO: 47517506
DIČ: 2023936475
IČ DPH: SK2023936475

Zapísaný v OR Okr. súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33177/T

 

 

Scroll to Top
Zadajte email a získajte prístup k meditácii